Bel ons: 010-8420298

Welkom bij Medimobility

Betaalmogelijkheden Keurmerk Medimobility

Algemene Voorwaarden

MediMobility
Webaholic
Beetsstraat 2
3261 PL Oud-Beijerland
Nederland
Kamer van Koophandel: 62461192

Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde artikelen en diensten, geleverd door MediMobility, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van afnemer wordt door MediMobility uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in euros, inclusief omzetbelasting (6 en/of 21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. MediMobility is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de artikelen mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateri'le schade.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de algemene voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door MediMobility zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 2. Offertes
1. MediMobility is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
1. De afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e-mail wordt overeengekomen.
2. MediMobility behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren (mits gegrond).

Artikel 4. Levertijd
1. Alle door MediMobility genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan MediMobility bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient MediMobility schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
2. Overschrijding van de door MediMobility opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. In geval MediMobility de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van MediMobility op schadevergoeding onverlet. Door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. 4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of aangetekende brief aan MediMobility te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd, exclusief eventuele transactiekosten (PayPal, iDeal).

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden be'nvloed. MediMobility zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financi'le en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal MediMobility de afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal MediMobility daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal MediMobility geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan MediMobility kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft MediMobility naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden (administratiekosten per order 12,50 euro) en het voordeel dat de afnemer daarvan heeft.
2. De vorderingen van MediMobility op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan MediMobility ter kennis gekomen omstandigheden MediMobility goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen: - MediMobility de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de hierboven genoemde gevallen is MediMobility bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te be'indigen, ''n en ander onverminderd het recht van MediMobility schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode / Wet koop op afstand
1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met MediMobility te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Wel wordt als eis gesteld dat de artikelen geheel ongebruikt (en wegens hygiënische redenen ongeopend) zijn. Artikelen die zijn vervaardigd op bestelling, of besteld in opdracht van de klant, komen niet voor de afkoelingsperiode in aanmerking.
2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of aangetekende brief) aan MediMobility te melden. De klant dient het product - na overleg met MediMobility - te sturen naar een door MediMobility vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de artikelen wenst te behouden. Medimobility dient de gemaakte verzendkosten te vergoeden, tot een maximale hoogte van de door Medimobility eerder in rekening gebrachte kosten.
3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met MediMobility ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze koopvoorwaarden heeft herroepen, zal MediMobility deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat MediMobility het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. MediMobility behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van MediMobility of de leverancier van het product) is beschadigd.
4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van MediMobility schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal MediMobility de klant hiervan schriftelijk (via aangetekende brief of e-mail) in kennis stellen. MediMobility heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Vergoeding
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief 6 en/of 21% BTW.
3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief 6 en/of 21% BTW.

Artikel 9. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
2. Als de afnemer een factuur van MediMobility niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van MediMobility op afnemer onmiddellijk opeisbaar.
3. Bij 'achteraf betalen' dient de afnemer binnen 14 dagen na ontvangst van het product, de factuur betaald te hebben. Mocht de afnemer de factuur na de betalingstermijn niet betaald hebben, dan is de afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van MediMobility op afnemer onmiddeld opeisbaar.
4. Indien de afnemer in verzuim is, zal MediMobility een kosteloze aanmaning sturen waarin word gesommeerd om het factuurbedrag alsnog binnen 14 dagen te voldoen.
5. Wanneer afnemer in verzuim blijft na het verstrijken van de reguliere betalingstermijn en het verstrijken van de betalingstermijn van de aanmaning, mag en kan MediMobility administratiekosten in rekening brengen. De administratiekosten zijn 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00 en een maximum van € 375,00, conform de tarieven zoals vermeld staan in de Wet op Incassokosten.

Artikel 10. Garantie
1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de artikelen desgewenst eerst omruilen. Zie ook artikel 7.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van MediMobility tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2. De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van MediMobility, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens MediMobility heeft voldaan.
3. Ingeval MediMobility de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van MediMobility op schadevergoeding onverlet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 12. Overmacht
1. Indien MediMobility door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Ingeval van Overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als MediMobility als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
3. MediMobility zal afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 13. Gebreken; Klachttermijn
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan MediMobility (per e-mail of aangetekende brief).

Artikel 14. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen MediMobility en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.